replica watches for sale: fake hublot watches and replica cartier.
Klub Dyskusyjny Myśli Politycznej W Ursusie - Regulamin
O nas


Czym jest klub

-Regulamin

-Skład zarządu

-Założyciele Klubu

-Historia Klubu

-Kontakt
   
Działalność

-Cele Klubu

-Artykuły

-Archiwum - spotkania

-Archiwum inne rzeczy
Regulamin

Regulamin Stowarzyszenia zwykłego pn.
Klub Dyskusyjny Myśli Politycznej Ursus

Świadomi konieczności odrodzenia i utrwalenia uniwersalnych wartości narodowych, takich jak: Miłość do Ojczyzny i szacunek do jej historii, umocnienie rodziny, ochrona własności prywatnej, poszanowanie równości wobec prawa – odrzucając równocześnie „bagaż PRL-u” – postanawiamy zrzeszyć się w naszym Klubie. Łączy nas miłość do Polski świadomość, że nie ma większego dobra niż racja stanu Naszego Państwa. Wyrazem naszych przekonań i dążeń będzie pełna zaangażowania praca w naszym Klubie.

§ 1

1.Stowarzyszenie nosi nazwę: Klub Dyskusyjny Myśli Politycznej Ursus i zwane jest dalej "Klubem”.
2. Klub jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, nieposiadającym osobowości prawnej.
3. Klub jest stowarzyszeniem zwykłym w rozumieniu ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.
4. Podstawą działania Klubu są przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210 j.t.) oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.
5.Terenem działania Klubu jest Warszawa.
6. Siedzibą Klubu znajduje się w Warszawie.

§ 2

1. Klub będzie dążył do kształtowania świadomości narodowej, wykształcenia i gromadzenia elit ideowych o różnych poglądach, zdolnych brać czynny udział w życiu politycznym kraju.
Klub będzie dążyć do odbudowy fundamentalnych wartości chrześcijańskich cywilizacji łacińskiej, godności i honoru, wolności, prawdy i odpowiedzialności, w oparciu o zasady:
1. Prymatu moralności w polityce,
2. Rządy prawa, oparte na:
a) Nietykalności osobistej obywateli,
b) Nienaruszalności własności prywatnej,
c) Wolności słowa,
d) Swobodzie działania w życiu gospodarczym i politycznym
3. Troski o rodzinę i interes narodowy
4. Poczucia godności narodowej i solidarności wszystkich Polaków oraz wzajemnego porozumienia i współdziałania
5. Popularyzowania i inicjowania samorządowych form organizacyjnych w środowiskach zamieszkania.
2. Klub realizuje swój cel poprzez nieodpłatne:
1) wyrażanie opinii w sprawach publicznych i uczestnictwo w życiu politycznym
2) organizowanie zebrań, spotkań dyskusyjnych, odczytów, seminariów, konferencji i kongresów
3) współpracę z innymi organizacjami dla realizacji celu Klubu

§ 3

1. Członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.
2. Nowych członków przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia po rozpatrzeniu deklaracji o wstąpieniu do Stowarzyszenia. Od decyzji odmownej przysługuje odwołanie do Zebrania Członków w terminie 14 dni od otrzymania odmowy. Odwołanie składa się za pośrednictwem Zarządu.
3. Zebranie Członków może nadać osobie fizycznej - członkostwo honorowe Klubu. Członek honorowy Klubu nie posiada praw wyborczych, posiada głos doradczy w Klubie.
4. 1. Członkostwo ustaje w przypadku skreślenia z listy członków lub wykluczenia ze Stowarzyszenia.
2. Skreślenie z listy członków następuje na skutek:
1) śmierci członka,
2) złożenia przez członka Zarządowi pisemnego oświadczenia o wystąpieniu ze Stowarzyszenia.
3. Skreślenia z listy członków dokonuje Zarząd Klubu.
4. Wykluczenie z Klubu następuje z powodu:
1) niewykonywania przez członka postanowień Regulaminu lub uchwał Stowarzyszenia,
2) podejmowania przez członka działań rażąco sprzecznych z celami Stowarzyszenia,
3) działania na szkodę Klubu,
4) niepłacenia składki członkowskiej przez co najmniej 6 miesięcy.
5. Decyzję o wykluczeniu podejmuje Zarząd Stowarzyszenia. Od jego decyzji przysługuje odwołanie do Zebrania Członków w terminie 14 dni od otrzymania decyzji o wykluczeniu. Odwołanie składa się za pośrednictwem Zarządu.

§ 4

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 8 członków i wybierany jest przez Zebranie Członków. W skład Zarządu wchodzi Przewodniczący Zarządu, Skarbnik, trzech (3) Zastępców Przewodniczącego oraz Sekretarz. Na funkcję Przewodniczącego i Skarbnika wybiera Zebranie Członków. Zastępców Przewodniczącego Zarządu i Sekretarza powołuje spośród członków Zarządu Przewodniczący Zarządu.
2. Zarząd powołuje się na 2 letnią wspólną kadencję.
3. W razie, gdy skład Zarządu ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie składu organu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu. W trybie tym nie można powołać więcej niż połowy składu organu.
4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy składu Zarządu. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd, decydujący głos ma Przewodniczący Zarządu.
5. Do kompetencji Zarządu należy:
1. Realizowanie uchwał Zebrania Członków oraz składanie sprawozdań ze swojej działalności.
2. Kierowanie bieżącą działalnością i reprezentowanie Klubu na zewnątrz.
3. Opracowywanie programów i uchwalanie planów pracy Klubu.
4. Przyjmowanie członków i pozbawianie członkostwa.
5. Uchwalanie wysokości składek członkowskich.
6. Zarządzanie majątkiem Klubu oraz podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Klubu z zastrzeżeniem pkt 17 regulaminu Klubu.
7. Zwoływanie Zebrań Członków.
8. Rozstrzyganie sporów między członkami Klubu powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.
9. Powołanie Rady Programowej Klubu o charakterze doradczym.
6. Uchwały Zebrania Członków Klubu podejmowane są zwykłą większością, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków.
7. Do reprezentowania Klubu oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie w tym Przewodniczącego Klubu.
8. 1. Podejmowanie przez Zarząd stowarzyszenia czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymaga uprzedniej zgody wszystkich członków stowarzyszenia zwykłego oraz udzielenia przez nich pełnomocnictwa do dokonania tych czynności.
2. Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu są w szczególności:
1)   nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego;
2)   ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego;
3)   zawarcie umowy kredytu albo pożyczki;
4)   przejęcie długu, uznanie długu, zwolnienie z długu, przystąpienie do długu, zawarcie umowy poręczenia lub zawarcie innej podobnej umowy;
5)   zaciągnięcie innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł.

§ 5

Zmiana regulaminu oraz rozwiązanie Klubu wymaga uchwały Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 1/2 liczby Członków. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu Zebranie Członków wskazuje likwidatora oraz określa przeznaczenie pozostałego majątku Klubu.
Licznik odwiedzin
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło