replica watches for sale: fake hublot watches and replica cartier.
Klub Dyskusyjny Myśli Politycznej W Ursusie - Regulamin - archiwum
O nas


Czym jest klub

-Regulamin

-Skład zarządu

-Założyciele Klubu

-Historia Klubu

-Kontakt
   
Działalność

-Cele Klubu

-Artykuły

-Archiwum - spotkania

-Archiwum inne rzeczy
Regulamin - archiwum

R E G U L A M I N
Klubu Dyskusyjnego Myśli Politycznej


Świadomi konieczności odrodzenia i utrwalenia uniwersalnych wartości narodowych, takich jak: Miłość do Ojczyzny i szacunek do jej historii, umocnienie rodziny, ochrona własności prywatnej, poszanowanie równości wobec prawa – odrzucając równocześnie „bagaż PRL-u” – postanawiamy zrzeszyć się w naszym Klubie.
Łączy nas miłość do Polski świadomość, że nie ma większego dobra niż racja stanu Naszego Państwa.
Wyrazem naszych przekonań i dążeń będzie pełna zaangażowania praca w naszym Klubie.

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie zwykłe pod nazwą „Klub Dyskusyjny Myśli Politycznej”, zwanym dalej „Klubem”, jest organizacją dobrowolną i samorządową zrzeszającą osoby, dla których podstawowymi wartościami są: polskie tradycje narodowe oraz katolicka nauka społeczna.

§ 2

Klub działa na podstawie niniejszego Regulaminu i ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.)

§ 3

1. Terenem działania Klubu jest m. st. Warszawa.
2. Siedziba Klubu mieści się w Warszawie – Ursusie przy ul. Zagłoby 17

Rozdział II
Cele i środki działania

§ 5


Klub będzie dążyć do kształtowania świadomości narodowej, wykształcenia i gromadzenia elit ideowych o różnych poglądach, zdolnych brać czynny udział w życiu politycznym kraju.

§ 6


Klub będzie dążyć do odbudowania fundamentalnych wartości chrześcijańskich cywilizacji łacińskiej, godności i honoru, wolności, prawdy i odpowiedzialności, w oparciu o zasady:
1. prymatu moralności w polityce,
2. rządy prawa, oparte na:
a) nietykalności osobistej obywateli,
b) nienaruszalności własności prywatnej,
c) wolności słowa,
d) swobodzie działania w życiu gospodarczym i politycznym,
3. troski o rodzinę i interes narodowy, 4. poczucie godności narodowej i solidarności wszystkich Polaków oraz wzajemnego porozumienia i współdziałania,
5. popularyzowania i inicjowania samorządowych form organizacyjnych w środowiskach zamieszkania.

§ 7


Klub realizuje swoje cele przez: 1. wyrażanie opinii w sprawach publicznych i uczestnictwo w życiu politycznym,
2. organizowanie zebrań, spotkań dyskusyjnych, nieodpłatnych odczytów, seminariów, konferencji i kongresów,
3. współpracę z innymi organizacjami dla realizowania celów statutowych.

Rozdział III
Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki


§ 8


1. Członkami Klubu mogą być wyłącznie osoby fizyczne.
2. Członkowie dzielą się na:
a) członków zwyczajnych,
b) członków honorowych.

§ 9


1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca cele Klubu.
2. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Klubu.
3. Członków zwyczajnych przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Klubu, na podstawie pisemnej deklaracji. Kandydatura wymaga pisemnej rekomendacji dwóch członków zwyczajnych Klubu.
4. Godności członka honorowego nadaje Zebranie Członków Klubu, na wniosek Zarządu.

§ 10


1. Członek zwyczajny ma prawo do:
a) czynnego i biernego prawa wyborczego do Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
b) uczestnictwa w zebraniach, spotkaniach, odczytach, konferencjach i seminariach organizowanych przez władze Klubu,
c) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Klubu,
d) korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Klubu,
e) noszenia odznaki organizacyjnej,
f) zaskarżania do zebrania Członków Klubu uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków lub orzeczenia Sądu koleżeńskiego o wykluczenie z Klubu.
2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
a) aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów Klubu,
b) przestrzegania regulaminu i uchwal władz Klubu.

§ 11


1. Członek honorowy, z wyłączeniem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w § 10 ust. 1 pkt 2-6.
2. członek honorowy ma prawo brać udział – z głosem doradczym – w regulaminowych władzach Klubu.

§ 12


1. Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:
a) dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie,
b) śmierci członka,
c) skreślenia z listy z powodu niepłacenia składek przez okres 6 miesięcy lub niewypełnienia innych zobowiązań regulaminowych,
d) wykluczenia z Klubu,
e) pozbawienia.
2. W sprawach, o których mowa w ust. 1 orzeka Zarząd i Sąd Koleżeński. Osobie, która utraciła członkostwo przysługuje odwołanie do Zebrania Członków Klubu.

Rozdział IV
Władze Klubu


§ 13


Władzami Klubu są:
1. Zebranie Członków,
2. Zarząd,
3. Sąd Koleżeński,
4. rada Programowa.

§ 14


Kadencja wybieralnych władz Klubu trwa dwa lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

§ 15


Zebranie Członków odbywa się nie rzadziej niż jeden raz na rok.

§ 16


Zebranie ma prawo:
1. wyboru Zarządu i Przewodniczącego na dwuletnią kadencję (ilość kadencji nie jest ograniczona) oraz odwoływania Przewodniczącego z jego funkcji poprzez wotum nieufności,
2. wyboru Sądu Koleżeńskiego,
3. uchwalenia programu działania,
4. zmiany Statutu większością 4/5 głosów,
5. pozbawienia i przywrócenia członkostwa.

§ 17


Zarząd składa się z 7-miu członków, w tym z:
Przewodniczącego, trzech zastępców Przewodniczącego. Sekretarza i Skarbnika.

§ 18


Zastępców Przewodniczącego Zarządu i Sekretarza powołuje Przewodniczący Zarządu

.
§ 19


Ustanawia się funkcję honorowego Przewodniczącego Klubu. Funkcję tę powierza Zebranie Klubu.

§ 20


Do zadań Zarządu należy:
1. kierowanie bieżącą działalnością Klubu,
2. przyjmowanie i wydalanie członków Klubu,
3. zwoływanie Zebrań Klubu,
4. uzupełnianie składu organów Klubu do 1/3 składu w okresie kadencji,
5. prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
6. składanie sprawozdań ze swojej działalności.

§ 21


1. Sąd Koleżeński składa się z 3-ch członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
2. Członkowie Sądu nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Klubu.

§ 22


Sąd Koleżeński może nakładać następujące kary organizacyjne:
1. upomnienia,
2. nagany,
3. wykluczenia z Klubu.

§ 23


Szczegółowy tryb i zasady działania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez ten Sąd.

§ 24


Radę Programową Klubu stanowią członkowie założyciele stowarzyszenia. Rada określa kierunki działania Klubu.

§ 25


Uchwały dotyczące wyboru władz Klubu, zmian Statutu, rozwiązania Klubu podejmowane sa większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej ½ liczby uprawnionych do glosowania. Inne uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/3 liczby uprawnionych do głosowania. W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego zarządu.

Rozdział V
Postanowienia końcowe.


§ 26


Rozwiązanie Klubu następuje w przypadku zmniejszenia się liczy członków poniżej 6 lub w wyniku uchwały Zebrania na zasadach § 24

§ 27


W przypadku rozwiązania Klubu o sposobie przeznaczenia dokumentacji zadecyduje ostatnie Zebranie.
Licznik odwiedzin
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło